Allmänna villkor

Villkor för medling

Description av företagets struktur

Varor som erbjuds på www.emma-louise.se säljs uttryckligen inte av Kraaicommerce. De varor som erbjuds säljs av säljaren Fulfillman. Detta innebär att köpeavtalet upprättas mellan köparen och säljaren. Kraaicommerce blir inte på något sätt part i dessa avtal.

De allmänna villkor som gäller mellan säljaren och köparen finns i slutet av detta dokument. Observera: Dessa allmänna villkor gäller mellan köpare och säljare och kan därför inte åberopas mot webbplatsägaren.

Om säljaren är baserad i ett land inom EU eller i Norge, Liechtenstein eller Island gäller EU-direktivet om distansförsäljning för de ingångna avtalen. Alla de rättigheter och garantier som anges i detta direktiv ska därför gälla.

Villkor för medling

Artikel 1 - definitioner

I dessa medlingsvillkor ska följande termer ha följande betydelse:

 

 1. Webbplats: Emma Louise. Detta gäller den plattform som görs tillgänglig. Detta omfattar även alla underdomäner.

 

 1. Ägare av websida: företaget Kraaicommerce med säte på Westplein 12 i Rotterdam och registrerat hos handelskammaren under nummer 72194553.

 

 1. Köpare: den person som gör ett köp från säljaren via den ovannämnda webbplatsen.

 

 1. Säljare: det utländska företag som, antingen som tillverkare eller leverantör, säljer varor till köparen.

`

Artikel 2 - Köparens rättigheter

Om säljaren är etablerad i ett land inom EU eller i Norge, Liechtenstein eller Island ska EU-direktivet om distansförsäljning tillämpas på de avtal som ingås. Alla de rättigheter och garantier som anges i detta direktiv ska därför gälla, inklusive:

 

 1. Säljaren ska ge köparen information om skatt, betalningar, leveranser och fullgörande av avtalet tydligt och skriftligt inom rimlig tid.

 

 1. Köparen ska ta emot beställningen inom 60 dagar, om inte en annan period avtalas. Om en produkt inte eller inte längre är tillgänglig ska Säljaren informera Köparen. Eventuella betalningar ska återbetalas till Köparens konto inom trettio dagar, om inte Säljaren levererar en jämförbar produkt.

 

 1. Köparen har minst fjorton dagars ångerrätt, vilket innebär att köparen utan att ange några skäl kan ångra köpet. Eventuella fraktkostnader som uppstår i denna situation ska betalas av köparen. Eventuella betalningar eller insättningar måste återbetalas inom trettio dagar till ett bankkonto som utsetts av köparen.

 

Artikel 3 - Medlingstjänsten

 1. De varor som erbjuds på webbplatsen säljs inte av webbplatsens ägare. Dessa varor säljs av säljaren. När varorna köps ingås följaktligen ett köpeavtal mellan köparen och säljaren.

 

 1. Varorna säljs via webbplatsen av säljaren.

 

 1. Webbplatsägaren tillhandahåller en förmedlingstjänst till säljaren. Vid beställning av varor via Webbplatsen är Webbplatsinnehavaren auktoriserad som mellanhand, i Köparens namn och för Köparens räkning. Webbplatsinnehavaren är därför behörig att beställa från Säljaren i Säljarens namn.

 

 1. Säljaren befinner sig utanför Nederländerna, därför kommer varorna i fråga att importeras, detta görs alltid i köparens namn. Ytterligare kostnader, såsom importmoms och kostnader för (tull-)förtullning ska också bäras av Köparen.

 

 1. Betalningar till Webbplatsoperatören sker endast på grundval av att erbjuda och underhålla medlingsplattformen.

 

Artikel 4 - Finansiell reglering

 1. Betalningen av den köpta produkten sker via webbplatsens ägare, försäljningspriset överförs till säljaren efter avdrag för den förutbestämda förmedlingsavgiften.

 

 1. Säljaren bestämmer de priser som används på webbplatsen.

 

 1. Säljaren betalar ett fast belopp per såld produkt till webbplatsägaren. Detta belopp fastställs i ett annat avtal och gäller endast tillhandahållande och underhåll av förmedlingsplattformen.

 

Artikel 5 - Klagomål

 

Köparen kan framföra eventuella klagomål om genomförandet av avtalet till säljaren.

Säljaren kommer att svara på alla klagomål som inkommer inom fjorton dagar.

Om köparen är missnöjd med det förfarande som avses i punkt 1 i denna artikel kan han/hon vända sig till tvistlösningskommittén inom den europeiska plattformen för tvistlösning (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Villkor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:
Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Företagarens identitet
Artikel 3 - Tillämpning
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse
Artikel 8 - Uteslutningsrätt till ångerrätt
Artikel 9 - Priset
Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
Artikel 11 - Leverans och utförande
Artikel 12 - Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning
Artikel 13 - Betalning
Artikel 14 – Klagomålsförfarande
Artikel 15 - Tvister
Artikel 16 - Ytterligare eller andra bestämmelser


ARTIKEL 1 - DEFINITIONER
I dessa villkor gäller följande definitioner:

Tilläggsavtal: ett avtal varigenom konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av företagaren eller av tredje part på grundval av ett avtal mellan tredje parten och företagaren;
Betänketid: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
Konsument: den fysiska person som inte handlar i utövande av yrke, verksamhet eller hantverk och som ingår avtal med företagaren;
Dag: kalenderdag;
Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
Varaktighetstransaktion: ett avtal avseende en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;
Hållbar databärare: alla (verktyg) medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligen riktad till honom på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen, inklusive e-post.
Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avsäga sig distansavtalet inom ångerfristen;
Modellformulär: den blankett för ångerrätt som tillhandahålls konsumenten av företagaren och som kan fyllas i av konsumenten när denne vill utnyttja sin ångerrätt;
Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
Distansavtal: avtal där det, inom ramen för ett av företagaren organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, exklusivt används en eller flera tekniker för distanskommunikation med konsumenten;
Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett distansavtal, utan att konsumenten och företagaren är tillsammans i samma rum samtidigt;
Allmänna villkor: de nuvarande allmänna villkoren för företagaren.


ARTIKEL 2 - ENTREPRENÖRENS IDENTITET
Entreprenörens namn: Fulfillman
Företagsadress; Yiwu Tongfu Trading Co., Ltd. Andra våningen, Honghua Comprehensive Market, Honghua Community, Houzhai Street, Yiwu City, Zhejiang
E-postadress; info@fulfillman.com

ARTIKEL 3 - TILLÄMPLIGHET
1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten.
2. Innan distansavtalet ingås görs texten till dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges att de allmänna villkoren kan ses hos företagaren, på vilket sätt de kan ses och att dessa allmänna villkor kommer att utfärdas som så snart som möjligt på begäran av konsumenten kan skickas kostnadsfritt.


3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, utan hinder av föregående stycke, innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan lagras i en enkelt sätt på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt på begäran av konsumenten elektroniskt eller på annat sätt.
4. För det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa gällande bestämmelse vid motstridiga allmänna villkor. .
5. För det fall att en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle helt eller delvis förklaras ogiltiga eller upphävda

dessa allmänna villkor kommer att förbli i kraft för resten och den relevanta ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen kommer att ersättas utan dröjsmål i ömsesidigt samråd med en bestämmelse som närmar sig originalets innebörd så mycket som möjligt.
6. Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor ska bedömas i enlighet med dessa allmänna villkor.
7. Osäkerheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste förklaras i enlighet med dessa villkor.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDET
1. Om ett erbjudande gäller under en begränsad tid eller är föremål för villkor med suspensiv eller resolutiv verkan, eller något annat villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
2. Företagarens erbjudande är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och justera erbjudandet.
3. Företagarens erbjudande innehåller en beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds, som alltid är fullständig och korrekt. Erbjudandet innehåller en tillräckligt detaljerad beskrivning för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder några bilder som antyder att dessa bilder visar den erbjudna produkten, är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet kan inte binda företagaren.
4. Bilder som medföljer produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Företagaren kan dock inte garantera att de visade färgerna exakt motsvarar produkternas verkliga färger.
5. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller i
särskild:
• priset inklusive skatter;
• eventuella fraktkostnader;
• på vilket sätt avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
• huruvida taxan för distanskommunikation beräknas eller inte om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga bastaxan för det använda kommunikationsmedlet;
• om avtalet kommer att arkiveras efter det att det har ingåtts, och i så fall hur det kan konsulteras av konsumenten;
• minimitiden för distansavtalet vid en långsiktig transaktion.
• tillämpning av ångerrätten;
• betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;

ARTIKEL 5 - AVTALET
1. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och iakttagande av tillhörande villkor.
2. I händelse av att konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten lösa upp avtalet.
3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
4. Inom juridiska ramar kan företagaren informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till genomförandet ställa särskilda villkor.
5. Företagaren kommer att skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare, senast vid leverans av produkten eller tjänsten eller digitalt innehåll:
a. besöksadressen till företagarens etablering dit konsumenten kan gå med klagomål;
b. de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
c. informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
d. priset, inklusive skatter, för produkten, tjänsten eller digitalt innehåll;
e. kostnaden för leverans, om tillämpligt;
f. metoden för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet;
g. kraven för uppsägning av kontraktet om kontraktet

har en varaktighet på mer än ett år eller är av obestämd varaktighet;
h. för det fall konsumenten har ångerrätt, modell ångerrätt.
6. Vid långvarig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

ARTIKEL 6 - ÅNGERRÄTT
Vid leverans av produkter:
1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att lösa avtalet under 14 dagar utan att ange skäl.

2. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och gjorts känd för företagaren.
I händelse av att:

a. konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning, börjar betänketiden den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, tagit emot den sista varan. Förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta innan beställningsprocessen, kan företagaren neka en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
b. leveransen av en vara består av olika försändelser eller delar, betänketiden börjar den dag då konsumenten, eller en tredje man utsedd av denne, har tagit emot den sista försändelsen eller den sista delen;

c. avtalet sträcker sig till regelbunden leverans av produkter under en viss period, betänketiden börjar den dag då konsumenten, eller av denne utsedd tredje part, har tagit emot den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett konkret medium:
3. För det fall ett tjänsteavtal eller ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll inte har levererats på ett materiellt medium kan konsumenten lösa avtalet under fjorton dagar utan att ange skäl. Dessa fjorton dagar börjar dagen efter avtalets ingående.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett väsentligt medium om du inte informerar om ångerrätten:
4. Om företagaren inte har försett konsumenten med den lagstadgade informationen om ångerrätten eller ångerrättsmodellen, kommer betänketiden att löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketiden som fastställts i enlighet med föregående stycken i denna artikel.

5. Om företagaren har lämnat konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens början, upphör ångerfristen 14 dagar efter den dag då konsumenten tog emot den informationen.

6. Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning till företagaren, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.

7. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är denne skyldig att göra detta till företagaren inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta med hjälp av modellformuläret. Efter att konsumenten har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom leveransbevis.

ARTIKEL 7 – KOSTNADER FÖR UTÖVANDE AV Ångerrätten
1. Vid utövande av ångerrätten av konsumenten kommer de maximala returkostnaderna att stå för konsumenten.
2. Företagaren kommer att återbetala köpeskillingen så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter avbokning, på samma sätt som användes av konsumenten. Detta kräver retur av onlineåterförsäljaren eller avgörande bevis på fullständig retur.
3. Eventuell värdeförlust på produkten orsakad av vårdslös hantering är för konsumentens räkning. Detta kan inte åberopas om företagaren inte har lämnat all lagstadgad information om ångerrätten. Detta måste göras innan köpeavtalet ingås.

ARTIKEL 8 – UNDANTAG FRÅN Ångerrätten
1. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig om företagaren har angett detta tydligt i erbjudandet, åtminstone i tid för avtalets ingående, och det gäller någon av de produkter som anges i punkt 2 och 3.
2. Uteslutning är endast möjlig för följande produkter:
a. som har fastställts genom företagaravtalet specifica

konsumentband;
b. som är tydligt personliga till sin natur;
c. som kan förstöra eller åldras snabbt;

d. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
e. för enskilda tidningar och tidskrifter;
f. för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara för vilka konsumenten har brutit förseglingen;
g. för hygienprodukter där konsumenten har brutit förseglingen.

3. Uteslutning är endast möjlig för följande tjänster:
a. rörande inkvartering, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som skall bedrivas på visst datum eller under viss tid;
b. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
c. angående vadslagning och lotterier

ARTIKEL 9 - PRIS
1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.

2. Företagaren kan till skillnad från föregående stycke erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över, med rörliga priser. Detta beroende av fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.

3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser

4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:
a. de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller
b. konsumenten har befogenhet att häva avtalet med verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft.

5. Priserna som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

6. Alla priser är med reservation för tryck- och skrivfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och skrivfel. Vid tryck- och sättningsfel är företagaren inte skyldig att leverera varan enligt felaktigt pris.

ARTIKEL 10 – GARANTI OCH KONFORMITET
1. Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser som finns vid datumet för avtalets ingående. och/ eller statliga föreskrifter. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

2. En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren med stöd av avtalet. Detta inkluderar alla åtaganden från företagaren, dennes leverantör, importör eller producent där denne ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad som krävs enligt lag för det fall han har underlåtit att uppfylla sin del av avtalet.

3. Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 4 veckor efter leverans. Produkterna ska returneras i originalförpackning och i nyskick.

4. Garantin gäller inte om:
a. Konsumenten har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna själv eller låtit reparera och/eller bearbeta dem av tredje part;
b. De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med företagarens instruktioner och/eller har behandlats på förpackningen;
c. Bristen är helt eller delvis en följd av föreskrifter som regeringen har gjort eller kommer att göra med hänsyn till arten eller kvaliteten på de material som används.

ARTIKEL 11 - LEVERANS OCH PRESTANDA
1. Företagaren kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av beställningar på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

2. Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

3. Med iakttagande av vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt men senast inom 60 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan eller endast delvis verkställas, meddelas konsumenten detta senast 60 dagar efter att han har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtaletn. Konsumenten har inte rätt till ersättning.


4. Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från några angivna villkor. Överskridande av villkor berättigar inte konsumenten till ersättning.

5. Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer företagaren att återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

6. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer företagaren att anstränga sig för att göra en ersättningsvara tillgänglig. Senast vid leverans kommer det att på ett tydligt och begripligt sätt anges att en ersättningsvara kommer att levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt står för företagarens räkning.

7. Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och som gjorts känd för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

ARTIKEL 12 - VARAKTIGHET TRANSAKTIONER: VARAKTIGHET, AVBOKNING OCH FÖRLÄNGNING
annullering
1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med iakttagande av överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid om högst en månad .

2. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst mot utgången av bindningstiden, med iakttagande av överenskommet uppsägningsregler och en uppsägningstid om högst en månad.

3. Konsumenten kan ingå de avtal som avses i föregående stycken:
a. avboka när som helst och är inte begränsade till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
b. åtminstone avbryta på samma sätt som de ingått av honom;
c. alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren bestämt för sig själv.
förlängning
4. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tid.

5. I motsats till föregående stycke får ett avtal som har ingåtts för viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagsnyheter samt veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en viss tid av högst tre månader, om konsumenten har förlängt denna kan säga upp avtalet mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid om högst en månad.

6. Ett avtal som har ingåtts på bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid om högst en månad samt en uppsägningstid om högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.

7. Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden.
Dyr
8. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid om högst en månad, om inte skälighet och skälighet motsätter sig uppsägning före utgången av den avtalade löptiden. att skjuta upp.

ARTIKEL 13 - BETALNING
1. Om inte annat överenskommits ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter betänketidens början som avses i artikel 6 punkt 1. Vid överenskommelse om att tillhandahålla en tjänst gäller denna period efter den konsument har fått bekräftelse på avtalet.

2. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.

3. Vid utebliven betalning från konsumentens sida har företagaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som konsumenten har meddelats i förväg.

ARTIKEL 14 – KLAGOMÅLSFÖRFARANDE
1. Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta reklamationsförfarande.

2. Klagomål över avtalets genomförande ska vara fullständigt och tydligt beskrivna inom skälig tid efter att konsumenten upptäckt bristerna.

rev lämnas till företagaren.

3. Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre handläggningstid svarar företagaren inom 14 dagars tid med ett mottagningsbesked och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.

4. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

ARTIKEL 15 - TVISTER
Endast holländsk lag gäller för avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller.

ARTIKEL 16 - YTTERLIGARE ELLER OLIKA BESTÄMMELSER
Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.